Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje v souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb. poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Podílí se na zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, zajišťuje součinnost se školskými poradenskými zařízeními, spolupracuje s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků.

Konzultace s jednotlivými pracovníky sjednávejte individuálně – viz kontakty níže. Jsme připraveni pomoci Vám i Vašim dětem.

Školní poradenské služby poskytují:

Výchovný poradce Mgr. Zuzana Olejníková

 • koordinace poradenských služeb ve škole
 • organizace péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami
 • organizace péče o mimořádně nadané a nadané žáky
 • organizace péče o žáky vzdělávající se dle individuálního vzdělávacího plánu
 • řešení problémů spojených se školní docházkou, školním neprospěchem
 • pomoc při řešení výchovných a výukových problémů žáků
 • pomoc při řešení konfliktních problémů ve škole
 • spolupráce s dalšími odborníky – pedagogicko – psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče
 • zajištění vyšetření žáků v pedagogicko – psychologické poradně na doporučení třídních učitelů nebo na žádost rodičů
 • péče o žáky, kterým bylo doporučeno zařazení do speciálního vzdělávání – pomoc při přípravě individuálních vzdělávacích plánů, jejich projednávání a vyhodnocování účinnosti
 • pomoc a podpora žáků při řešení osobních problémů

Kontakt:

  zs.nemcany@centrum.cz
  544 220 422, 608 917 164

Školní metodik prevence Mgr. Zuzana Olejníková

 • prevence a řešení sociálně patologických jevů – kouření, užívání alkoholu a drog, projevy šikanování mezi žáky, rasismu apod.
 • individuální pomoc žákům při řešení osobních problémů
 • řešení problémů spojených se školní docházkou, řešení neomluvené a zvýšené omluvené absence
 • řešení problémů spojených se školním neprospěchem
 • pomoc rodičům se zajištěním kontaktů a spolupráce s pracovníky v oblasti řešení sociálně patologických jevů
 • příprava a realizace Minimálního preventivního programu školy
 • poskytování metodické pomoci a předávání odborných informací v oblasti prevence rizikových jevů chování učitelům
 • spolupráce s různými poradenskými a preventivními zařízeními a institucemi, které zajišťují sociálně – právní ochranu dětí a mládeže – OPPP, sociální odbor MÚ Vyškov – kurátor pro mládež, Policie ČR
 • práce s žákovskými kolektivy metodami, které pozitivně ovlivňují klima tříd i celé školy

Kontakt:

  zs.nemcany@centrum.cz
  544 220 422, 608 917 164

Program poradenských služeb ve škole (pdf)

Zasíťování (pdf)