Informace školní jídelny

Děti MŠ odebírají polodenní stravu – přesnídávku a oběd, nebo celodenní – přesnídávku, oběd a odpolední svačinu.

Žáci ZŠ mají možnost odebírání přesnídávek a obědů.

Na jeden den připadá jeden oběd.
Školní jídelna neposkytuje dietní stravování.

Doba výdeje pokrmů

Školní jídelna je otevřena dle výdeje:

 • Výdej přesnídávek: 8.45 – 9.30 hod.
 • Výdej obědů: 11.25 – 13.00 hod.
 • Výdej obědů do jídlonosičů: 11.00 – 11.15 hod.
 • Oběd žáci, zaměstnanci ZŠ, MŠ: 11.25 – 13.00 hod. (dle vyuč. rozvrhu)

Pokud není stanoveno jinak, např. o prázdninách.

Ceny stravného

Mateřská škola – skupina I.

 • dopolední stravné 35,- Kč
 • celodenní stravné 43,- Kč

(přesnídávka 8,- Kč, oběd 27,- Kč, svačina 8,- Kč)

Mateřská škola – skupina II.

 • dopolední stravné 39,- Kč
 • celodenní stravné 47,- Kč

(přesnídávka 10,- Kč, oběd 29,- Kč, svačina 8,- Kč)

Základní škola

 • přesnídávka 10,- Kč
 • oběd 29,- Kč

Podle nařízení vlády ČR a zákona 561/2004 a vyhlášky 107/2008 Sb., (Vnitřní řád ŠJ – Příloha č. 1): děti, které dovrší ve školním roce 7 let, platí za stravu více dle výživových norem a finančního limitu na nákup potravin. Tím jsou zařazeny do II. skupiny 7 – 10 let.

Přihlášení k odebírání stravy

Na každý školní rok je strávník povinen vyplnit vždy novou přihlášku ke stravování. Přihlášky na nový školní rok budou přijímány pro žáky ZŠ vždy od 1. 9. daného školního roku. Děti z MŠ budou přihlášeny na stravování automaticky na základě přihlášky do MŠ.

Odevzdáním přihlášky je strávník závazně přihlášen ke každodennímu odběru stravy po celý daný školní rok, pokud je v provozu školní zařízení, které strávník navštěvuje. Pokud se strávník nebo zákonný zástupce rozhodne zrušit odebírání obědů v průběhu školního roku, je povinen strávník nebo zákonný zástupce doručit do ŠJ písemné prohlášení o ukončení stravování.

Nemoc žáka

Stravování v době nemoci žáka – je povoleno strávníkovi v první den neplánované nepřítomnosti odebrat oběd do jídlonosiče v době uvedené v bodu 2 Vnitřního školního řádu. Pokud strávník odebírá stravu do jídlonosiče, musí ho předkládat vždy čistý a podepsaný, do špatně umytých jídlonosičů nebude strava vydávána.

Způsob přihlašování a odhlašování stravy

Odhlásit nebo přihlásit stravu si může strávník nejpozději den předem do 13.00 hodin. Pokud si stravu odhlašuje na první den po víkendu nebo den následující po st. svátku, musí ji odhlásit v den předchozí víkendu (den předcházející svátek) nebo v následující den po víkendu či svátku do 8.00 hodin. Za neodebranou nebo špatně odhlášenou stravu ŠJ neposkytuje finanční náhradu. V případě, že rodič ví o blížící se absenci z důvodu návštěvy lékaře, rodinných důvodů apod., odhlašuje si oběd sám některou z uvedených možností. Vyučující není povinen oběd odhlašovat.

Obědy se odhlašují formou SMS na mobilním čísle:
žáci ZŠ 604 688 831
děti MŠ Berušky 732 509 675, Motýlci 736 192 154

Výše platby

Mateřská škola

 • strava 850,- Kč
 • úplata MŠ (neplatí předškolní děti) 450,- Kč

Základní škola

 • strava bez svačinek 650,- Kč
 • strava se svačinkami 900,- Kč

Forma placení stravného

Stravné lze hradit

 • bankou
     → trvalý příkaz od ZÁŘÍ do ČERVNA školního roku – číslo účtu školy: 27-3882660257/0100 KB
     → jednorázový příkaz měsíčně do 15. dne měsíce – číslo účtu školy: 27-3882660257/0100 KB
      – VARIABILNÍ SYMBOL obdrží každé dítě/žák na začátku školního roku
 • složenkou

Rodiče si kontrolují, zda platba v daném měsíci proběhla, v opačném případě částku neprodleně uhradí. V případě neuhrazení částky dochází následující měsíc k pozastavení odběru stravy.

Přeplatky na stravném se vrací na konci školního roku, nejdříve však v ČERVENCI.

Strávníci, kteří neuhradí platbu do výše uvedeného data, budou do uhrazení dluhu vyloučeni ze stravování, resp. bude u dětí MŠ dán podnět k rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání, a to v souladu s § 35 odst. 1 d) zákona 561/2004 Sb.