Edukativně stimulační skupiny

Školní rok 2022/2023

 Místo konání: třída 1. (2.) ročníku ZŠ Němčany

Termíny konání: čtvrtek 15:00 – 16:00 hod. 1x za týden

 • 23. 2. 2023
 • 2. 3. 2023
 • 9. 3. 2023
 • 23. 3. 2023
 • 30. 3. 2023
 • 6. 4. 2023
 • 13. 4. 2023
 • 20. 4. 2023   15 – 16.30 h.
 • 27. 4. 2023   15 – 16.30 h.

Cena: cca 1000 Kč (obsahuje výukový materiál pro ESS – 5 sad pracovních sad, psací potřeby, spotřební materiál apod.)
Rodiče uhradí v hotovosti na první lekci.

Vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdejte nejpozději do 3. února 2023.

Lektorky: Zuzana Olejníková, paní učitelky z MŠ

Lekce se budou konat za předpokladu, že bude minimálně 8 zájemců.

Edukativně stimulační skupiny (ESS)

Edukativně stimulační skupiny jsou programem, který si klade za cíl komplexní a systematický rozvoj předškolních dětí. Hravou formou podněcuje schopnosti, dovednosti a funkce důležité pro zvládání trivia (tj. pro budoucí čtení, psaní, počítání). Snaží se v dětech probouzet zvídavost, pomáhá jim postupně si zvykat na cílenou práci, soustředit se na činnosti úkolového typu, pracovat a komunikovat v kolektivu, dodržovat pravidla atd.

Program velmi úzce souvisí s problematikou školní zralosti, připravenosti; respektuje přirozená vývojová specifika dětí předškolního věku; má význam depistážní a preventivní.

K tomu, aby se dítě naučilo správně a bez problémů číst, psát a počítat, je zapotřebí souhry mnoha schopností a funkcí. Tyto si z metodických důvodů můžeme rozdělit do několika oblastí:

 • jemná motorika, grafomotorika
 • zrakové vnímání – zraková diferenciace, analýza, syntéza, paměť
 • prostorová orientace, orientace v čase
 • základně matematické představy
 • řeč, myšlení
 • sluchové vnímání – sluchová diferenciace, analýza, syntéza, paměť

Vždy však musíme mít na zřeteli, že uvedené oblasti od sebe nelze oddělovat, a to jak v průběhu vývoje, tak i v procesu učení (vzájemně se podmiňují, podněcují, prostupují). Jeden podnětový materiál, jedno cvičení má tak přesah do více oblastí (rozvíjí více schopností zároveň).

Kromě poznávacích kompetencí v programu Edukativně stimulačních skupin jsou rozvíjeny i další neméně důležité předpoklady pro školní práci. Nenásilným způsobem učíme dítě osvojovat si pracovní návyky, ke kterým patří záměrná koncentrace pozornosti, smysl pro povinnost, uvědomování si toho, že je úkol třeba dokončit. Zároveň si dítě procvičuje i svoje sociální a komutační dovednosti. Učí se lépe respektovat autoritu, pracovat pod jejím vedením, komunikovat s ní, ale také s ostatními dětmi, dodržovat určitá pravidla činností a sociálního chování.

Program skupin je rozvržen do 10 lekcí. Každá lekce má svou pravidelnou strukturu, jednotlivé činnosti se střídají a navazují na sebe. Postupuje se po krocích od jednoduššího ke složitějšímu, od snadnějšího k obtížnějšímu, od dílčího ke komplexnějšímu.

Jedna lekce trvá přibližně hodinu (60 minut), přičemž obvyklá frekvence lekcí je 1x za 14 dní.
Lekce začíná vždy včas. Pozdní příchod znevýhodňuje dítě.

Ve skupině je 6 – 8 dětí. S dítětem je vždy přítomen jeden z rodičů a to zpravidla ten,
který s ním doma více pracuje. Rodič je pokaždé seznámen s cílem a významem prováděné činnosti.
Na lekci je třeba se věnovat dítěti, není vhodné vodit s sebou sourozence či si brát práci, knihu, apod.

Přítomnost rodiče je velmi důležitá z následujících důvodů:

 • Rodič získává systém podnětů pro práci s dítětem. Náplň lekcí je radou, inspirací, motivací. V závěru každé lekce rodiče dostávají další náměty (zadané pracovní listy, doporučené hry). Je totiž velmi důležité, aby dítě dané oblasti procvičovalo i v domácím prostředí, navozené dovednosti upevňovalo, a mohlo tak v příští lekci navázat vyšším stupněm obtížnosti.

 

 • Rodič sleduje práci svého dítěte, vidí, jak se dítě učí, jak reaguje, jak se zapojuje.

 

 • Rodič si vytváří reálnější náhled na schopnosti dítěte; co již zvládá, čemu je zapotřebí se více věnovat. Lépe porozumí možnostem a potřebám dítěte.

 

 • Rodič se učí sledovat dítě, podporovat je při práci, oceňovat dílčí zdařilé kroky – naučí se s dítětem lépe komunikovat, spolupracovat.

 

 • Přítomnost rodiče usnadňuje dítěti zvykat si na nové lidi, nové situace, pomáhá překonat adaptační problémy.

 

 • Rodič má ve skupině možnost konzultace daného problému s odborníkem, tímto lze předcházet chybným návykům a tyto neupevňovat.

Skupiny jsou určeny pro všechny děti, u kterých je vhodné, aby absolvovaly systematickou předškolní průpravu, včetně dětí, které jsou ohroženy počátečním školním neúspěchem. Jedná se zejména o tyto kategorie dětí:

 • děti s ADHD, ADD
 • děti, které v zásadě splňují kritéria způsobilosti zahájení školní docházky, nicméně potřebují ještě pomoci v dozrávání některých oblastí vnímání, grafomotoriky, řeči atd.
 • děti s odkladem školní docházky; jim a jejich rodičům je tímto umožněno aktivně
  a smysluplně využít „získaný čas“ pro rozvoj oslabených, nevyzrálých oblastí
 • děti, pro které by byl vhodný OŠD, ale rodiče nemají reálný náhled a trvají na zahájení školní docházky. Na základě osobní zkušenosti při práci se svým dítětem v konfrontaci s tím, co zvládá a co by mělo zvládnout potom snadněji pochopí, co bude pro dítě vhodnější
 • děti s adaptačními a komunikačními problémy, s neurotickou symptomatologií
 • děti, jejichž rodiče mají z nějakých důvodů obavu, že jejich dítě ještě nezvládne školní docházku nebo bude mít ve škole problémy

U dětí s logopedickými vadami je vhodné doplnění o individuální logopedickou péči.

Do ESS je podle kapacity možno zařadit všechny děti, jejichž rodiče mají o spolupráci zájem. Program by byl jistě přínosný pro každé dítě, které se bezprostředně připravuje na zahájení školní docházky.