Úřední deska

Dokumenty

GDPR (pdf)
Vyvěšeno: 25. 8. 2021

Směrnice – vyřizování stížností (pdf)
Vyvěšeno: 22. 1. 2018

Směrnice – poskytování informací (pdf)
Vyvěšeno: 3. 1. 2019

Výroční zpráva 2022/2023 (pdf)
Vyvěšeno: 5. 10. 2023

Zřizovací listina školy (pdf)
Vyvěšeno: 19. 12. 2021

 

Účetní závěrka

Účetní závěrka ZŠ a MŠ Němčany za rok 2022 (pdf)
Vyvěšeno: 15. 6. 2023

Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly ZŠ za rok 2022 (pdf)
Vyvěšeno: 15. 6. 2023

Rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přílohy k 31. 12. 2022 (pdf)
Vyvěšeno: 15. 6. 2023

 

Rozpočet školy

Návrh střednědobého výhledu ZŠ a MŠ Němčany na roky 2025-2026 (pdf)
Vyvěšeno: 11. 12. 2023

Návrh rozpočtu na rok 2024 ZŠ a MŠ Němčany (pdf)
Vyvěšeno: 1. 12. 2023

Rozpočet na rok 2023 (pdf)
Vyvěšeno: 6. 1. 2023

Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2024 (pdf)
Vyvěšeno: 3. 1. 2022

 

Povinně zveřejňované informace

Zveřejněné informace dle § 5 odst. 3 zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel školy: Obec Němčany, Němčany 145, 684 01 Slavkov u Brna

Organizace byla zřízena za účelem zajištění činností v působnosti zřizovatele v oblasti školství dle zákona dle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Předmět činnosti odpovídající vymezení hlavního účelu příspěvkové organizace je výkon mateřské školy, základní školy a zařízení školního stravování.

3. Organizační struktura

Statutárním orgánem je ředitelka školy Mgr. Zuzana Olejníková.

Organizace:

 • základní škola
 • mateřská škola
 • volnočasové aktivity
 • školní jídelna
4. Kontaktní spojení

Základní škola a Mateřská škola Němčany,okres Vyškov, příspěvková organizace

Němčany 37, 68401 Slavkov u Brna

   544 220 422

  zs.nemcany@centrum.cz

www: zs-nemcany.cz

ID datové schránky:  iz6mfp2

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Němčany 37, 68401 Slavkov u Brna

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Němčany 37, 68401 Slavkov u Brna

4.3 Úřední hodiny

Dle předchozí domluvy na     544 220 422 nebo     zs.nemcany@centrum.cz

4.4 Telefonní čísla

Základní škola: 544 220 422, mob. 608 917 164

Mateřská škola: 732 509 675

VČA: 734 263 949

Školní jídelna: 604 688 831

4.5 Adresa internetových stránek

www.zs-nemcany.cz

4.6 Adresa podatelny

4.7 Datová schránka

ID datové schránky: iz6mfp2

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu školy: 27-3882660257/0100 (KB)

6. IČO

IČO: 75023318

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Nejsme plátci DPH.

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Dokumenty školy

Dokumenty ZŠ

Dokumenty MŠ

8.2 Rozpočet

Rozpočet školy

9. Žádosti o informace

Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají písemně poštou na kontaktní adresu organizace.

Příjem žádostí a dalších podání

 • Žádosti a podání se podávají písemně poštou na kontaktní adresu organizace.
 • Ústně lze podat žádost: telefonicky, osobně u ředitelky školy.
 • Písemně lze podat žádost: poštou, osobně předáním písemné žádosti na podatelně organizace, elektronickou poštou, prostřednictvím datové schránky.
10. Příjem a podání a podnětů

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4. zákona č. 106/1999 Sb. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.

Postup při podávání stížností

Stížnost adresujte ředitelce školy, jde-li o zaměstnance školy.

Stížnost ústní je nutno zaznamenat, autorizovat, stává se z ní stížnost písemná. Písemná stížnost se zařazuje do zvláštní evidence (datum podání, jméno stěžovatele, adresa, označení předmětu stížnosti, kdo šetří, výsledek šetření, opatření k nápravě, datum podání zprávy o vyřízení stížnosti a výsledek ověření, jak byla splněna opatření k nápravě) u ředitele školy.

Lhůty k vyřízení stížnosti:

 • stížnost bez nutnosti šetření – do 10 dnů
 • stížnost při šetření – potvrzení přijetí do 5 dnů, vyřízení do 30 dnů

O ústních jednáních při šetření bude sepsán zápis (jména přítomných, výstižné vylíčení, výsledek jednání, autorizace všemi přítomnými).

Stížnost je vyřízena uskutečněním opatření k odstranění závad a vyrozuměním stěžovatele.

Formuláře

Formuláře jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách školy a v ředitelně školy.

10.1 Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

 • Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
 • Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
 • Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
 • Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
 • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vydané právní předpisy

Žádné právní předpisy nebyly vydány.

10.2 Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

Poskytování informací Poznámka
Kopírování na kopírovacích strojích A4 jednostranné 10,-
  A3 jednostranné 30,-
Tisk A4 černobílé 10,-
  A4 barevné 30,-
Kopírování na magnetické nosiče Disketa 3,5”, USB 50,-
  CD 50,00
Telekomunikační poplatky Meziměstské Dle platných tarifů
Poštovné a jiné poplatky   Dle platných tarifů
Nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů školy   Bezplatné

Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

Není.

10.3 Licenční smlouvy

Nejsou.

11. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva uvedena výše v dokumentech.