Zápis do MŠ

Dokumenty potřebné k zápisu

 

Kritéria pro přijetí dětí do MŠ

Kritéria pro přijetí dětí do MŠ v Němčanech ve školním roce 2024/25

  1. děti s prokazatelným bydlištěm v Němčanech a povinnou docházkou do mateřské školy, které dovrší 5-ti let do 31. 8. 2024 a starší
  2. děti s prokazatelným bydlištěm v Němčanech a pravidelnou celodenní docházkou do mateřské školy, které dovrší 4 let do 31. 8. 2024
  3. děti s prokazatelným bydlištěm v Němčanech a pravidelnou celodenní docházkou do mateřské školy, které dovrší 3 let do 30. 11. 2024
  4. děti, které dovrší 3 let do 31. 8. 2024 a mají staršího sourozence v MŠ nebo ZŠ Němčany
  5. děti dle věku od nejstaršího, které dovrší 3 let do 31. 8. 2024 s bydlištěm v Hodějicích
  6. děti dle věku od nejstaršího, které dovrší 3 let do 31. 8. 2024 bez ohledu na bydliště

V Němčanech dne 8. 4. 2024

Obecná kritéria k přijímání dětí

S účinností od 1. 9. 2017 je zavedeno povinné předškolní vzdělávání, a to pro děti, které dosáhnou 5. roku věku (a to od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5. roku věku).

K předškolnímu vzdělávání budou dle novely zákona č. 561/2004 Sb.. v platném znění, přednostně přijímány děti, které nejpozději před 1. 9. v daném roce dosáhnou čtyř let věku a které mají trvalý pobyt ve školském obvodu příslušné mateřské školy.

Dále budou přijímány děti, které k datu 31. 8. dovrší věk tří let. V případě volné kapacity mohou být přijaty i děti, které dovrší věk tří let do konce daného roku, popřípadě i děti mladší.

Všechny děti musí být před přijetím do mateřské školy hygienicky samostatné.

Nástup všech nově přijatých dětí bude 1. 9. a od tohoto data budou platit zákonní zástupci úplatu dle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění.

Zákonný zástupce dítěte s cizím státním občanstvím doloží doklad o povolení pobytu na území ČR.

Ředitelka školy stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu zápisu do mateřské školy pro následující školní rok v období od 2. května do 16. května. Konkrétní termín zápisu bude zveřejněn způsobem v místě obvyklém – úřední deska, webové stránky a místní rozhlas.

Ředitelka školy rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ, popř. stanoví zkušební pobyt dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.

Seznam nově přijatých dětí bude zveřejněn pod přiděleným registračním číslem na místě veřejně přístupném – na úřední desce na budově školy a webových stránkách školy po dobu 15 dnů.

Proti rozhodnutí je nutné podat odvolání do 15 dnů od zveřejnění. Odvolání se podává u ředitelky školy a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje.

Při přijímání dítěte je třeba dodržovat podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (§50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví), to znamená, že budou přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním. Děti, které mají povinné předškolní vzdělávání, musí být přijaty, i když očkování nemají.

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud bude volná kapacita v MŠ.

Pokud počet přihlášených dětí přesahuje kapacitu školy, upřednostňuje ředitelka školy přijetí dětí podle stanovených kritérií.