Zápis do 1. třídy

Zápis dětí do 1. třídy
se koná každým rokem v měsíci dubnu.

Potřebné dokumenty k zápisu

  • Průkaz totožnosti zákonného zástupce/OP/
  • Rodný list dítěte
  • Vyplněnou Žádost o přijetí k základnímu vzdělání
  • Žádost o odklad – v případě, že o něj žádáte

(Žádáte-li pro své dítě odklad povinné školní docházky, také podáváte Žádost o přijetí a zápisní list)

Školní zralost

Dítě vstupující do prvního ročníku základní školy by mělo být pro školu zralé a připravené, aby bez velkých potíží a trápení zvládlo její nároky a zátěž. Posouzení školní zralosti může být někdy obtížné, v takových případech je vhodnější ponechat rozhodnutí na pedagogicko – psychologické poradně. Pro vaše děti bude vstup do první třídy úspěšný a snadnější, pokud budete vědět, jak má být připraveno. Věnujte proto, prosím, pozornost tomuto textu o školní zralosti a posuďte, zda můžete během následujících měsíců dítě v některých oblastech lépe připravit na jeho vstup do školy.

Školní zralost (pdf)

Co by mělo umět dítě, které se chystá do 1. třídy? (pdf)

co by melo dite umet

Obecné informace o zápisu

Termín zápisu

Zápis do 1. třídy se koná v souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Konkrétní termín pro daný školní rok stanoví ředitelka školy.

Plnění povinnosti školní docházky

Pro vznik povinnosti začít chodit do školy je podle § 36 odst. 3 školského zákona rozhodující věk dítěte. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad školní docházky.

Školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku (§ 36 odst. 1 školského zákona).

Odklad školní docházky

Začátek povinné školní docházky lze odložit o jeden školní rok v případě, že dítě není přiměřeně tělesně nebo duševně vyspělé. O odkladu rozhoduje ředitel spádové školy nebo školy, kterou zákonný zástupce žáka zvolil a to dle § 37  odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Učinit tak může na základě následujících dokumentů:

  • písemná žádost zákonného zástupce dítěte podaná v době zápisu dítěte k povinné školní docházce
  • doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení
  • doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa
Předčasný nástup k plnění školní docházky

Dítě může být předčasně přijato k plnění povinné školní docházky, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé, dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.