UA – Україн

 

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)
Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта)

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка Mgr. Zuzana Olejníková

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23:
повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,
Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
  які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.
 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.
  які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.
Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 7. 6. 2022 v 9.30 – 14 h.
Místo zápisu / Місце запису: ZŠ a MŠ Němčany

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 0

Organizace zápisu / Порядок запису:

 1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.
  Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.
 1. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let.
  У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.
 1. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:
  Законні представники зобов’язані подати такі документи:
 1. a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi ZDE*, nebo lze vyzvednout osobně ve spádové mateřské škole)
  заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу (зразок доступний у чесько-українській версії ТУТ*, або можна забрати її особисто у відповідному дитячому садку)
 1. b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);
  документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);
 1. c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;
  документ, що дає право представляти дитину;
 1. d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let))
  довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років)
 2. O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.
  Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

V /м. Němčany dne/дата 17. 5. 2022

Mgr. Zuzana Olejníková
Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Заява про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу

 

 

Kritéria pro přijetí ukrajinských dětí do MŠ
v Němčanech ve školním roce 2022/23

Kritéria pro přijetí ukrajinských dětí do MŠ v Němčanech ve školním roce 2022/23

 1. děti, které dovrší 5-ti let do 31. 8. 2022 a starší
 2. děti, které dovrší 4 let do 31. 8. 2022
 3. děti, které dovrší 3 let do 31. 8. 2022

Děti z UA budou přijaty na základě uvedených kritérií v případě, že bude volné místo.

V Němčanech dne 17. 5. 202

Obecná kritéria k přijímání dětí

S účinností od 1. 9. 2017 je zavedeno povinné předškolní vzdělávání, a to pro děti, které dosáhnou 5. roku věku (a to od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5. roku věku).

K předškolnímu vzdělávání budou dle novely zákona č. 561/2004 Sb.. v platném znění, přednostně přijímány děti, které nejpozději před 1. 9. v daném roce dosáhnou čtyř let věku a které mají trvalý pobyt ve školském obvodu příslušné mateřské školy.

Dále budou přijímány děti, které k datu 31. 8. dovrší věk tří let. V případě volné kapacity mohou být přijaty i děti, které dovrší věk tří let do konce daného roku, popřípadě i děti mladší.

Všechny děti musí být před přijetím do mateřské školy hygienicky samostatné.

Nástup všech nově přijatých dětí bude 1. 9. a od tohoto data budou platit zákonní zástupci úplatu dle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění.

Zákonný zástupce dítěte s cizím státním občanstvím doloží doklad o povolení pobytu na území ČR.

Ředitelka školy stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu zápisu do mateřské školy pro následující školní rok v období od 2. května do 16. května. Konkrétní termín zápisu bude zveřejněn způsobem v místě obvyklém – úřední deska, webové stránky a místní rozhlas.

Ředitelka školy rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ, popř. stanoví zkušební pobyt dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.

Seznam nově přijatých dětí bude zveřejněn pod přiděleným registračním číslem na místě veřejně přístupném – na úřední desce na budově školy a webových stránkách školy po dobu 15 dnů.

Proti rozhodnutí je nutné podat odvolání do 15 dnů od zveřejnění. Odvolání se podává u ředitelky školy a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje.

Při přijímání dítěte je třeba dodržovat podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (§50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví), to znamená, že budou přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním. Děti, které mají povinné předškolní vzdělávání, musí být přijaty, i když očkování nemají.

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud bude volná kapacita v MŠ.

Pokud počet přihlášených dětí přesahuje kapacitu školy, upřednostňuje ředitelka školy přijetí dětí podle stanovených kritérií.