E-podatelna

Doručení datové zprávy osobně nebo pozemní poštou na podatelnu: Základní škola a Mateřská škola Němčany

Prostřednictvím níže uvedené korespondenční adresy můžete zaslat nebo osobně doručit na Základní škola a Mateřská škola Němčany datovou zprávu. Při zasílání datové zprávy prosím uveďte své jméno, příjmení, doručovací adresu. V případě, že jednáte za subjekt, připojte prosím IČ a název subjektu.

 • Místo podání datové zprávy: Základní škola a Mateřská škola Němčany, Němčany 37, 68401 Slavkov u Brna
 • Časová možnost podání:
  ○ Pozemní poštou: kdykoliv
         ○ Osobně: v úřední dny podatelny
 • Potvrzení přijetí:
  ○ Pozemní poštou: Převzetí se nepotvrzuje
  Osobně: v den převzetí datové zprávy
 • Úřední dny podatelny:
  dle telefonické domluvy

Před odesláním prostudujte

Upozornění
 1. V uvedeném místě podání datové zprávy jsou přijímána všechna podání učiněná prostřednictvím datových nosičů a elektronicky podepsaná.
 2. Datové zprávy umístěné na datových nosičích doručených fyzicky na podatelnu osobně, nebo prostřednictvím pozemní pošty, které nejsou podepsané zaručeným elektronickým podpisem, jsou považovány za běžnou korespondenci.
 3. Elektronický podpis podání musí být založený na kvalifikovaném certifikátu, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb.
 4. Datová zpráva musí obsahovat kvalifikovaný certifikát, na kterém je podpis založen.
 5. Takto doručené elektronicky podepsané podání bude zpracováno podle ustanovení příslušných zákonů a nařízení.
Způsob zpracování vámi odeslané datové zprávy

Po přijetí elektronické datové zprávy provede oprávněný pracovník podatelny následující:

 1. Kontrola elektronické datové zprávy:
  1. zda je podání přijaté v elektronické podobě čitelné
  2. zda je elektronicky podepsáno – platný, zaručený elektronický podpis a kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb
  3. podatelna potvrdí přijetí/nepřijetí podání pouze v případě, že datová zpráva byla doručena osobně na podatelnu
  4. pokud byla datová zpráva na datovém nosiči podaná prostřednictvím pozemní pošty, podatelna potvrzení elektronicky nezasílá
 2. Potvrzení doručení datové zprávy
   Každá osobně doručená datová zpráva bude písemně potvrzená s níže uvedeným textem:
  Vzor:
  Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Základní škola a Mateřská škola Němčany, na zs.nemcany@centrum.cz dne: DD.MM.RRRR v HH.MM.SS
  Identifikátor dokumentu
  S pozdravem
  Jméno a příjmení oprávněného příjemce zprávy
 3. Seznam oprávněných zaměstnanců Základní škola a Mateřská škola Němčany, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát.
  Mgr. Zuzana Olejníková
  Technické parametry datové zprávy

  Před zasláním datové zprávy si prosím prostudujte podmínky, za jakých bude vaše datová zpráva zpracována. V případě nedodržení níže uvedených podmínek bude Základní škola a Mateřská škola Němčany postupovat v souladu s platnou legislativou.

  1. Technické parametry přijímaných datových zpráv
   Datové zprávy jsou přijímány ve formátech .pdf, .doc, .xlsx, .jpg, .jpeg.
   Maximální přípustná velikost přijímané zprávy nebo přílohy je 10 MiB
  2. Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy
   Datové zprávy jsou přijímány na: FLASH DISK
  3. Postup v případě zjištění škodlivého kódu (ve smyslu § 2, odst. 2 vyhlášky č. 496/2004 Sb.) u přijaté datové zprávy.
   Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód (porušený soubor, nepovolený formát zprávy, zpráva infikována virem atd.), není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.
  Seznam právních předpisů

  Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči Základní škola a Mateřšká škola Němčany činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu.

  Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem.

  Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

  • elektronické podání je nutné opatřit zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb
  • za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno písemně, ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem, je možno je učinit i pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím veřejné datové sítě bez použití uznávaného elektronického podpisu.